Login

Hello, I'm a panel

I'm just a css entity, but I'm controlled with the Toggler JS plugin.

AVG

Per 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Het doel van de AVG is individuen controle te geven over de verwerking van hun eigen persoonsgegevens.
 

SPNP Consulting en de AVG


De AVG legt aan partijen die persoonsgegevens verwerken verschillende verplichtingen op afhankelijk van de rol die zij bij de verwerking vervullen. SnelStart vervult verschillende rollen ten aanzien van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

SPNP Consulting als verwerkingsverantwoordelijke
Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verwerken over onze klanten (voor zover dit natuurlijke personen zijn), hun medewerkers, bezoekers van onze website en deelnemers aan onze trainingen dienen wij te worden aangemerkt als de verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers conform de bepalingen van de AVG het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij leggen bijvoorbeeld het factuuradres van een klant vast om hem een factuur te kunnen sturen en als iemand heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, leggen wij het e-mailadres van deze persoon vast zodat wij hem de nieuwsbrief ook daadwerkelijk kunnen sturen.
Bij de verwerking van de hierboven bedoelde persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de verplichtingen die de AVG oplegt aan verwerkingsverantwoordelijken. De wijze waarop wij dit doen, leest u in onze Privacyverklaring.

SPNP Consulting als verwerker
Voor wat betreft de proces en bedrijvoeringgegevens die onze klanten in onze online diensten vastleggen, dient SPNP Consulting  te worden aangemerkt als verwerker en de klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 
Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. Wij hebben ervoor gekozen deze zogenaamde verwerkersovereenkomst op te nemen in een bijlage bij de Algemene Voorwaarden die op alle leveringen van onze online diensten van toepassing zijn. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, gaan onze klanten ook akkoord met de inhoud van de verwerkersovereenkomst. De inhoud van de verwerkersovereenkomst die wij aangaan met onze klanten voor online diensten vindt u in de Bijlage Verwerkersovereenkomst.
In situaties waar de klant specifieke eisen worden gesteld aan de verwerkersovereenkomst die niet zijn opgenomen in onze bijlage Verwerkersovereenkomst, kan een individuele verwerkersovereenkomst op basis van de Algemene Voorwaarde van de Klant worden opgesteld. 
 

VRAGEN

Heeft u een vraag over SPNP Consulting en de AVG? Stuur dan een e-mail naar onze security officer Sicco de Vries -  sicco.devries@spnp.nl of naar het algemene email adres voor AVG :  privacy@spnp.nl

 
© SPNP 2019